GENERELT

Positiverne ejes og drive af Exakt.

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Exakts leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

PRISER

Priser er de på aftaletidspunktet gældende priser og medmindre andet skriftligt er aftalt, tages forbehold overfor stigninger i arbejdsløn, materialepriser og andre forbehold udenfor sælgers kontrol. Vejledende udsalgspriser, tilbudspriser m.v. opgives ekskl. moms og fragt og andre afgifter, idet disse anføres særskilt på faktura og betales med de til enhver tid gældende satser. Omfattes leverancen af en af Exakt benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

BETALING

I Exakts webshop, Positiverne.dk/SHOP kan der betales med faktura. Faktura fremsendes efter vare er afsendt og betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Exakts betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Exakt til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms. Alle oplysninger i forbindelse med en transaktion bliver overført via en SSL-forbindelse, der sikrer kundens oplysninger mod at blive opsamlet af udefrakommende.

PRODUKTINFORMATION OG ÆNDRINGER

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Exakt skriftligt henvises hertil. Exakt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Exakt før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Exakts ejendom og må ikke videregives uden Exakts skriftlige samtykke. Exakt opretholder i øvrigt samtlige immaterielle rettigheder over leverede designs m.v.

RETURVARER

Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

LEVERING OG FORSENDELSE

Ved modtagelse af forsendelse er det købers pligt at kontrollere at varerne er intakte, før der kvitteres på fragtbrevet. Er varerne imidlertid modtaget i beskadiget stand, da anføres dette på fragtbrevet og der kvitteres således ikke for modtagelsen. Skaden meddeles afsender samme dag, da der ellers ikke kan kræves erstatning for den beskadigede vare. Ved bestilling af produkter på Exakts webshop, vil en kunde som udgangspunkt ikke blive afkrævet udgifter forbundet med fragt ved levering til en adresse i Danmark, men såfremten kunde ønsker dellevering af en større samlet ordre, forbeholder Exakt sig til ret til at udstede faktura herpå, som må betragtes som øvrige fakturaer. Hvis køber ikke kan modtage leverancen, eller modtagelse ikke kan finde sted til aftalt tidspunkt grundet forhold, for hvilke Exakt ikke bærer ansvaret, anses levering for sket, når Exakt melder klar til levering. Eventuelle oplagringsudgifter faktureres lavest muligt.

LEVERINGSTID

Der vil fremkomme forskellige leveringstider for varer, afhængigt af om de(n) pågældende vare(r) er på lager, skal speciallaves eller bestilles fra leverandører. Efter bestilling vil der blive afsendt en automatisk ordrebrkræftelse. Ved lagervarer vil leveringstiden derefter være 2-5 hverdage, mens der ved bestillings- og specialvarer vil blive fremsendt en ny ordrebekræftelse hurtigst muligt med den forventede leveringsdato.

Leveringstiden er fastsat af Exakt efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Opgivne leveringstider er angivet omtrentligt og uforbindende. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 30 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Exakt. Exakt skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

MANGLER OG REKLAMATION

Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber. Har Køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

EJENDOMSFORBEHOLD

Exakt forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen(herunder eventuelle rentetilskrivninger) og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Exakt på køberens vegne, er betalt af køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Exakts ejendomsforbehold. Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning. Når køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til køber, skal Exakt efter påkrav fra køber bekræfte dette.

ANSVARSBEGRÆNSNING

For krav, som vedrører Exakts opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til 4 gange fakturabeløbet for den leverede vare/ydelse. Exakts erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab. Exakt er ikke erstatningsansvarlig for datatab, driftstab eller andet tab som følge af systemets tekniske nedgang. Exakt er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Exakt er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

FORCE MAJEURE

Exakt er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Exakts kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Exakt samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. Til force majeure regnes i øvrigt fejl/mangler, herunder driftsforstyrrelser hos købers øvrige leverandører/aftaleparter.

PRODUKTANSVAR

For produktansvar hæfter Exakt og/eller er Exakt ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Exakt, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Exakt ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Exakt sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

VÆRNETING

Værneting for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med leverancen eller betaling, er Retten i Aalborg, idet enhver tvist bedømmes efter dansk ret.

PERSONDATA

Vi indsamler og opbevarer persondata og personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning og vi videregiver aldrig persondata til tredjemand. Personlige oplysninger vil blive indsamlet og anvendt i forbindelse med gennemførelse af ordre, herunder også betaling i forbindelse med ordre.